DARBA STRĪDIDARBA STRĪDI

Veidi darba strīdu par vienībām:

individuālie darba strīdi kad tās skar atsevišķu darbinieku intereses;

kolektīvie darba strīdi kad skartas tikai darba kolektīva (piemēram, neizpildi darba devēju kolektīvo darba līgumu) vai tās daļas (atsevišķu struktūrvienības).

Veidi darba strīdus par tiesiskajām attiecībām, no kurām tie rodas (izriet no priekšmeta darba tiesību):

darba strīdi, kas rodas sakarā ar pārkāpumiem darba tiesisko attiecību (piemēram, bet nemaksāšanu algas, par nelikumīgu atlaišanu, aizturēšanu izdošanas darba grāmatiņas un citas);

darba strīdi, kas izriet no pārkāpuma attiecības, kas tieši saistīti ar darba, t.

e.

kas izriet no pārkāpuma attiecības, bet organizācijas un vadības darbu

Piemēram, darba devējs prasa, lai veiktu darba standartiem, nav nodrošinātas tehnoloģisko procesu, vai arī prasa, lai visu ražošanas mērķiem darbinieki veica tempā, kas pārsniedz parastu uzdevumu izpildes ātrumu, vai ne atlaiž darbinieku no darba, kamēr viņš izpildīs ražošanas darbu, un tā sp, un darbinieki tiesas ceļā atzīst šīs prasības;

kas izriet no pārkāpuma attiecību nodarbinātību pie darba devēja.

Piemēram, tiesas ceļā var tikt pārsūdzēts nelikumīgu atteikšanos darbā;

kas izriet no pārkāpuma sociāli-partnerattiecības

Piemēram, darba devējs nepilda darba koplīgums un darba ņēmējs tiesas ceļā izpilde prasa tā normu. Parasti šie traucējumi rada kolektīvo darba strīdu, bet savas intereses var aizstāvēt, un katrs darbinieks atsevišķi;

kas izriet no pārkāpuma attiecību piedalīties darbinieki (viņu galvenajiem orgāniem) vadības organizācija. Piemēram, darba devējs veic vietējos normatīvos aktus bez saskaņošanas ar galveno arodbiedrību organizāciju;

kas izriet no pārkāpuma attiecības pēc profesionālās apmācības, pārkvalificēšanās un kvalifikācijas paaugstināšanas pie darba devēja. Piemēram, darba devējs prasa no darbinieka jāapmaksā viņa mācības vai nosaka pārbaudes laiku pēc veiksmīgas apmācību;

kas izriet no pārkāpuma attiecībām, par materiālo atbildību pušu darba līguma. Piemēram, darba devējs pārkāpj darba likumu iekasē no darbinieka pilns kaitējumu, kas nepārsniedz vidējo algu, ar savu rīkojumu;

kas izriet no pārkāpuma attiecību uzraudzību un kontroli. Tātad, darba devējs un darbinieks var pārsūdzēt nelikumīgu pasākumu īstenošana administratīvās atbildības par pārkāpumiem darba aizsardzības normu, arī puses var pārsūdzēt akts par nelaimes gadījuma izmeklēšanā, ja viņi nav vienisprātis ar tā saturu un secinājumiem;

kas izriet no pārkāpuma attiecību risināti darba strīdi. Piemēram, puse, kas nav ar komisijas lēmumu par darba strīdiem, apstrīdēs savu lēmumu tiesā, kā arī darba devējs var tiesas ceļā atzīt rīkot streiku par nelikumīgu;

kas izriet no pārkāpuma attiecības par obligāto sociālo apdrošināšanu. Piemēram, darba devējs atsakās apmaksāt darbiniekam divu dienu darba nespējas, lai gan pēc likuma pirmās trīs dienas apmaksā darba devējs, un darbinieks ir spiests vērsties CTS